Borgersamlingens møder

Borgersamlingen på indre Østerbro holder fem møder i perioden marts – juni 2023.

Hele materialet fra borgersamlingens møder kan du læse her på hjemmesiden. Det gælder både dagsordener, oplæg, mødereferater og baggrundsmateriale.

Borgersamlingens møder - se datoer og materiale her

Vis alle

1. samling - materiale

1. samling - opsummering

1. borgersamling blev holdt den 7. marts 2023, klokken 17.00 - 21.00.

Sted

Kildevæld Kulturcenter, Bellmangade 5c.

Tilstede

Deltagerne i borgersamlingen: 27 deltog, 9 akutte afbud.

Andre deltagere: 2 konsulenter (facilitatorer fra We Do Democracy), 5 bordværter fra Københavns Kommune, 6 personer fra Københavns Kommune, 2 repræsentanter fra ekspertgruppen, og 1 bordvært/fotograf fra We Do Democracy.

Oplægsholdere: Astrid Aller fra Københavns Borgerrepræsentationen og stadsarkitekt Camilla van Deurs.

Dagens forløb

Borgersamlingens medlemmer blev ved ankomsten udstyret med et navneskilt, der blev taget foto af den enkelte, og de blev henvist til et bord. På trods af en voldsom snestorm havde 27 medlemmer af borgersamlingen valgt at møde op.

Medlemmerne af borgersamlingen blev fordelt ved seks borde, der hver havde en bordvært.

Dagen startede med en velkomst ved politiker Astid Aller om de politiske forventninger til borgersamlingens arbejde, Astrid blev efterfølgende interviewet af Johan Galster fra We Do Democracy.

Johan Galster gennemgik derefter borgersamling som metode, og hvilke rammer borgersamlingen vil skulle arbejde under. Borgersamlingens medlemmer fik mulighed for at tale sammen ved bordene og begynde at lære hinanden at kende. Derefter skulle medlemmerne arbejde med at udvikle fælles spilleregler for den videre dialog. Spillereglerne vil blive taget med fra møde til møde.

Aftensmaden blev indtaget ved langborde udenfor mødelokalet, her var der mulighed for at fortsætte samtalen medlemmerne imellem.

Efter maden var der et længere oplæg fra stadsarkitekt Camilla van Deurs. Oplægget tog udgangspunkt i den historiske udvikling af Østerbro og Østerbros arkitektoniske egenart. Camilla gennemgik relevante kommunale planer for en grøn udvikling af København og Østerbro.

Borgersamlingen gik derefter i gang med at udarbejde et værdisæt for udviklingen af Østerbro. Hvert bord udviklede sit eget værdisæt og fremlagde værdierne for hele samlingen.

Til slut blev der taget gruppefoto af borgersamlingen og medlemmerne udtrykte med et ord, hvad de havde fået ud af aftenen.

2. samling - opsummering

Dato

2. borgersamling d. 21. marts 2023, kl. 17.00 – 21.00

Sted

Kildevæld Kulturcenter, Bellmangade 5c.

Til stede

Deltagerne i borgersamlingen: 22 deltog, 11 akutte afbud grundet sygdom.Andre deltagere: 2 konsulenter (facilitatorer fra We Do Democracy), 5 bordværter (4 fra Københavns Kommune og 1 fra We Do Democracy) og 4 personer fra Københavns Kommune.Oplægsholdere: Anton Stahl Olafsson (lektor i landskabsarkitektur og planlægning fra Københavns Universitet) og Charlotte Amalie Frejlev (klimaanalytiker hos Concito).Dagens forløb

Ved ankomsten blev borgersamlingens medlemmer udstyret med navneskilte, og placeret ved borde, sammen med andre medlemmer fra borgersamlingen. Folk sad i nye grupper sammenlignet med sidste gang.

Programmet startede med velkomst af Johan Galster fra We Do Democracy, hvorefter borgersamlingens medlemmer blev bedt om at præsentere deres yndlingssted på Østerbro, ved bordene.

Efter en kort opsummering af forrige møde i borgersamlingen, blev spillereglerne, som medlemmerne arbejdede med ved samme lejlighed, kort gennemgået i plenum.Oplægsholderne Anton Stahl Olafsson fortalte derefter om bynatur på Østerbro, og Charlotte Amalie Frejlev fortalte om bilisme og parkering i byen. Herefter var der spørgsmål til begge oplægsholdere.Efter aftensmaden, skulle borgersamlingens medlemmer arbejde med tre forskellige temaer. De skulle diskutere: ”Fordele og ulemper ved Østerbro i dag”, ”Håb og drømme om fremtidens Østerbro”, og til sidst: ”Idéer, initiativer og dilemmaer for at få os fra Østerbro i dag til Østerbro i fremtiden”.

Borgersamlingens medlemmer skulle først reflektere alene over spørgsmålene, herefter diskutere ved bordene og til sidst nedskrive på en planche, inden opsamling i plenum.Inden programmet sluttede, blev borgersamlingens medlemmer bedt om at fundere over spørgsmålet: ”hvilken viden mangler vi”?Til sidst skulle deltagerne placere sig på en optegnet pil på gulvet efter spørgsmålet: ”hvor meget forandring skal vi se på Østerbro? Den ene ende af pilen indikerede status quo, og den anden ende af pilen indikerede radikal forandring.

3. samling - materiale

3. borgersamling blev holdt den 25. april 2023, kl. 17.00 – 21.00.

Følgende materiale blev brugt på mødet

3. samling - opsummering

3. borgersamling blev afholdt den 25.april 2023, klokken 17.00-21.00

Sted

Kildevæld Kulturcenter, Bellmangade 5c.

Tilstede

Deltagerne i borgersamlingen: 23 deltog, 8 akutte afbud.

Andre deltagere

3 konsulenter (facilitatorer fra We Do Democracy)

5 bordværter fra Københavns Kommune

3 repræsentanter og

1 fotograf fra Københavns Kommune

Oplægsholdere

Karsten Biering Nielsen, vicedirektør, Københavns Kommune og

Jakob Steen Christensen, Arkitekt og partner i jaja Arkitekter.

Dagens forløb

Borgersamlingens medlemmer ankom og blev placeret i nye grupper ved borde.

Programmet startede ved, at Johan Galster fra We Do Democracy bød velkommen og kort opsummerede den proces og de temaer, der blev behandlet på borgersamlingens 2 første møder. Derefter blev der sagt hej til hinanden ved bordene.

Oplægsholder Karsten Biering præsenterer forløbet og erfaringerne fra den borgersamling, der blev afholdt om middelalderbyen i 2019. Borgersamlingen dengang kom frem til 9 anbefalinger, som de videregav til politikerne i Borgerrepræsentationen. Anbefalingerne førte til, at der allerede ved de næstkommende budgetforhandlinger blev afsat midler (9 mio. kroner) til at implementere tre af borgersamlingens anbefalinger

 • en erhvervsanalyse
 • eksperimenter i byrummet, og at få
 • udarbejdet en trafik- og bylivsplan.

I Budget 2023 blev der afsat yderligere midler (16,3 mio. kroner) til implementering af anbefalingerne. Sluttelig opfordrer Karsten borgersamlingen til at diskutere tematikker og retninger - og til at være ambitiøse og tænker langsigtet!

Oplægsholder Jakob Steen Christensen præsenterer eksempler på udvikling og tendenser indenfor mobilitets- og byudvikling i Europa. Han fremhæver to byer Gent (Belgien) og Barcelona (Spanien). I Gent har man indført trafikøer og i Barcelona har man indført superblocks, et differentieret vejnet indenfor en traditionel gridstruktur. Der reflekteres over hvorledes København og Østerbro kunne se ud, hvis man implementerede koncepterne fra Gent og Barcelone i København. Jakob slutter af med at opfordre borgersamlingen til at tænke visionært, tro på pilotprojekter og tro på, at forandringer skabes som en proces, hvor der reflekteres løbende og løsninger evalueres undervejs, så de hele tiden justeres og forbedres.

Efter præsentationerne snakkede grupperne sammen om, hvilke spørgsmål de kunne have til de to oplægsholdere og der blev stillet spørgsmål til oplægsholderne.

Pause

Grupperne arbejder ved bordene med de tre temaer: biler, bynatur og byliv. To borde om hvert tema. Der udarbejdes arbejdsskabeloner for hvert tema. Visioner og udfordringer/ potentialer beskrives og formuleres for første gang. Grupperne forholder sig også til, hvilken omstilling, der skal til, for at opnå visionen og der formuleres spørgsmål til brug ved den åbne samling den 9.maj, der kan belyse emner, som borgersamlingen gerne vil spørge resten af Østerbro om.

4. samling - materiale

Følgende materiale blev brugt på mødet

4. samling - opsummering

4. borgersamling blev afholdt den 23.maj 2023, klokken 17.00-21.00

Sted

Kildevæld Kulturcenter, Bellmangade 5c.

Tilstede - Deltagerne i borgersamlingen

21 deltog, 8 akutte afbud.

Andre deltagere

3 konsulenter (facilitatorer fra We Do Democracy), 5 bordværter fra Københavns Kommune, 4 repræsentanter fra Københavns Kommune, repræsentant fra Østerbro Lokaludvalg og 1 observatør.

Oplægsholdere

Allan Marouf (Østerbro Lokaludvalg)

Dagens forløb

Borgersamlingens medlemmer ankom og valgte selv hvilket bord de ville sidde ved. Bordene var opdelte med et tema på hver; Biler/mobilitet, byliv og bynatur

Kolja fra We Do Democracy bød velkommen og opsummerede kort hvad de sidste to samlinger i borgersamlingen kommer til at handle om. Johan fortæller om det samlede set-up og at der også er et følgegruppespor, hvor en følgegruppe bestående af lokale interessenter og foreninger får mulighed for at udtale sig om borgersamlingens anbefalinger.

Der diskuteres muligheden for at komme med mindretalsudtalelser, hvis enkelte personer til slut, når anbefalingerne foreligger, ikke kan tilslutte sig dem. Dog bemærkes at borgersamlingens overordnede formål og hensigt er, at forsøge at formulere anbefalinger der rummer mindretallenes synspunkter. Anbefalingerne bliver stærkes hvis alle holdninger er repræsenteret i de endelige formuleringer. Medlemmerne af borgersamlingen opfordrer hinanden til at have en holistisk tilgang til opgaven og fokusere på kernespørgsmålet og ikke for præmisserne for opgaven eller diskutere metoden. Borgersamlingen anbefales til på de sidste to møder at forsøge gennem samtale at komme frem til fælles anbefalinger, som alle kan tilslutte sig.

Derefter blev der sagt hej til hinanden ved bordene.

På alle bordene ligger udprint af følgegruppens partsindlæg. Allan Marouf, der er formand for Østerbro Lokaludvalg præsentere kort lokaludvalgets opgave i bydelen og emner og temaer i deres netop færdiggjorte bydelsplan som bl.a. er lavet på baggrund af input fra næsten 10.000 borgere i Østerbro borgerpanel.

Grupperne ved bordene tager afsæt i de tidligere formulerede værdier, potentialer og udfordringer indenfor de tre emner og begynder at arbejder med at formulere overordnede temaer og undertemaer indenfor emnerne.   

Spisepause

Efter pausen delte grupperne sig op i mindre gruppen på 2 – 3 personer, grupperne påbegyndte at beskrive under temaerne indenfor emnerne.

Dagens arbejde blev udprintet og ophængt i lokalet, de øvrige medlemmer besøgte hinandens arbejder og foretog en enkelt prioritering af indholdet. På sidste møde den 13. juni bliver der mulighed for at tilrette de påbegyndte beskrivelser.

5. samling - opsummering

5. borgersamling blev afholdt den 13.juni 2023, klokken 17.00-21.00

Sted: Kildevæld Kulturcenter, Bellmangade 5c.

Tilstede: Deltagerne i borgersamlingen: 21 deltog, 8 akutte afbud.

Andre deltagere: 3 konsulenter (facilitatorer fra We Do Democracy), 4 bordværter, 4 repræsentanter fra Københavns Kommune.

Dagens forløb

Borgersamlingens medlemmer ankom og valgte selv, hvilket bord de ville sidde ved. Bordene var opdelte med et tema på hver: Biler/mobilitet, Byliv, Bynatur samt Vision og værdier

Kolja fra We Do Democracy bød velkommen og gav en indflyvning til dagens program. Hun præsenterende og rammesatte den redaktøropgave, der vil finde sted mellem den 5. samling og lanceringen den 26. juni.  

Johan fra We Do Democracy præsenterede øvelsen: ”Afstemning i rummet”. På gulvet i salen var der markeret en linje med skalaen ”Ingen reduktion” i den ene ende af skalaen til ”Forbud” i den anden ende. Borgersamlingens medlemmer placerede sig på linjen i forhold til følgende spørgsmål:

 • Hvor mange private parkeringspladser skal der fastholdes eller reduceres i gaderum på indre Østerbro?
 • Hvor meget skal den private biltrafik fastholdes eller reduceres på indre Østerbro?
 • Hvor meget skal bynatur fylde i gaderum på indre Østerbro?
 • Hvor meget skal byliv fylde i gaderum på indre Østerbro?
 • Hvor langsomt eller hurtigt skal omstilling af gaderum på Indre Østerbro gennemføres?

Medlemmerne af borgersamlingen satte sig ved bordene og arbejdede indenfor de fire temaerne. Alle har fået tilsendt materialet fra sidste samling og materialet lå på bordene. Borgersamlingen fik fortalt, at de er velkomne til at ringe direkte til medlemmerne af ekspertgruppen som dækker temaerne bynatur (Natalie Marie Gulsrud, KU), byliv (Stadsarkitekt Camilla Van Deurs), mobilitet (Charlotte Amalie Frejlev, Concito).  Derudover måtte de ringe til formanden for Østerbro Lokaludvalg (Allan Marouf), næstformanden i København-afdelingen for Danmarks Naturfredningsforening og Økonom med ekspertise inden for transport og parkering (Ismir Mulalic, CBS).   

Pause: Aftensmad

På væggene i rummet blev gruppernes udkast til initiativer og anbefalinger hængt op. De var fordelt på temaer. Medlemmerne gik rundt og læste dem og kom med kommentarer, knyttede bemærkninger til dem og havde mulighed for markerer deres holdning til den med en af fem smileyer - fra glad til sur.

Borgersamlingens medlemmer sad atter ved bordene – denne gang med kommentarerne fra den samlede gruppe. Der blev arbejdet med anbefalingerne og initiativerne i en sidste redaktionsrunde.

Alle borde valgte en repræsentant, der kunne indgå i en redaktionsgruppe frem mod lanceringen.

Gruppen, der havde arbejdet med vision og værdier præsenterer deres arbejde med at rammesætte borgersamlingens arbejde. De har formuleret et tekstudkast, som favner, hvordan borgersamlingen har arbejdet med emnerne og hvilke værdier, der har været formende for samtalerne i løbet af Borgersamlingens møder. Det bliver sendt ud, så alle deltagere får mulighed for at kommentere direkte. Desuden går det ind i redaktionsgruppens proces.

Gruppen, der har arbejdet med byliv, er rigtig glade og nået i mål – næsten.

Gruppen, der har arbejdet med bynatur, er glade og tilfredse med resultatet, selv om det har været svært.

Gruppen, der har arbejdet med biler og mobilitet, tror de har fundet fælles fodslag, og føler de har landet et godt produkt. Det er et kompromis, for der har været mange følelser og store uenigheder. Det er et produkt, som flest mulige kan se sig selv i.

Johan præsenterede den videre proces - der kommer til at være en runde, hvor medlemmerne kan stemme om de enkelte initiativer, et evalueringsskema og muligheden for at komme med mindretalsudtalelser. Programmet og set-up for lanceringen den 26. juni blev præsenteret.

Tak for i dag og for hele forløbet

Offentligt borgermøde 9. maj 2023

Den 9. maj 2023 afholdt Københavns Kommune til et borgermøde om grønt byliv på Indre Østerbro. Det skete i regi af den aktuelle borgersamling på Østerbro.

Formålet med mødet var at give interesserede på Østerbro mulighed for at mødes med borgersamlingen og dens medlemmer, høre om deres arbejde og give borgersamlingen input til deres videre arbejde.

Borgersamlingen bestod af 36 lokale Østerbroborgere, som havde fået mandat af politikerne i borgerrepræsentationen i København til at udarbejde anbefalinger, der kunne svare på spørgsmålet:

Hvordan skal vi prioritere pladsen på Indre Østerbro mellem biler, bynatur og byliv?

Info om offentligt borgermøde

Vis alle

Program for borgermødet

 • 18.00: Velkomst
 • 18.10: Præsentation af projektet og borgersamlingens fokuspunkter ved We Do Democracy
 • 18.30: Gruppesession ved bordene. De fremmødte giver input til borgersamlingens fokuspunkter og foreløbige anbefalinger
 • 19.40: Opsamling i plenum, næste skridt og tak for i dagMødet blev faciliteret og ledet af demokratirådgivere fra We Do Democracy

Hvordan blev borgersamlingen sat sammen?

80.000 københavnere modtog en invitation i deres eBoks. Invitationen blev udsendt den 1. december 2022. Deadlinen for at tilmelde sig er overskredet.

Blandt københavnerne, der havde vist deres interesse, blev der trukket 36 borgere. Lodtrækningen skete på en måde, så de udtrukne deltagere repræsenterede borgerne på Østerbro fordelt på alder, køn, bopæl og adgang til bil.

De udtrukne blev kontaktet personligt af kommunens rådgiver 'We Do Democracy'.'.